NEVO Construction hoàn thành dự án Trường Quốc Tế Việt Anh 3 trong 5 tháng