Ch đu tư: Anh Thuần

Đđim: Trương Văn Bang-Nguyễn Thanh Sơn, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Kiến trúc: Công ty Kiến Trúc Sơn Hà

Mô t: 9 tầng, nhịp lớn 11m

Tình trng: Đã hoàn thiện

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO